Yükleniyor..

 

 

İNSAN KAYNAKLARI DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON  (1+0) 0 (AKTS:1)

Dersin amacı üniversiteyi, kampüsü, akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüplerini tanıtmak; Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu, Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgi verme, ğrencileri akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmektir.

 

HUKUKUN TEMELLERİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri.

 

SAYISAL BECERİLER (4+0) 4 AKTS :4

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak. Sayılar, cebir, denklemler, oran ve orantı, kümeler.

 

İŞLETMEYE GİRİŞ (3+0) 3 (AKTS:6)

Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3+0) 3 (AKTS:5)

Yönetim Kavramı, Yöneticilik Becerileri, Organizasyon ve Örgüt Kavramları, Yönetim Teorisinin Gelişim Süreci, Modern Yönetim Teknikleri, Yönetim Fonksiyonları, Strateji-Vizyon ve Misyon Kavramları, Stratejik Yönetim ve Günümüzdeki Önemi, Çağdaş Örgüt Yapıları, Çağdaş Yönetim Uygulamaları, Kurum Kültürü, Örgütsel Motivasyon Teorileri, Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Yeni Gelişmeler

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Önemi, Müşteri Tanımı ve Müşteri Çeşitleri, Yeni Dünya Düzeninde Müşteri İstek ve İhtiyaçlarının Tanınması, Müşteri Değeri, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakatinin Sağlanması, Müşteri Şikayetlerinin Önemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi – Kalite Kavramı Arasındaki İlişki, Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Bileşenleri, Müşteri Tutma Aksiyonları, Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Teknoloji ve Bilgi Yönetimi arasındaki İlişki, Dünyadaki En Yeni Gelişmeler.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2+1) 3 (AKTS:4)

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, işletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler kısayollar, uygulamalar, işlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

 

İKİNCİ YARIYIL

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I (3+0) 3 (AKTS:6)

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir

 

VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Vergi hukukunun kaynaklarini, vergi kanunlarinin uygulanmasi hakkinda temel bilgileri, verginin temel unsurlarini, vergi tahsilini, vergi uygulamalarindaki süreleri, vergi idaresini, vergi suç ve cezalarini ve bunlardan kurtulma yöntemlerini, vergi uyusmazliklarinin çözümlenmesini ve Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin temel unsurlarini ögretmek.

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3+0) 3 (AKTS:6)

Örgütsel davranışla ilgili temel kavramlar, kişilik, tutum, ön yargı ve iş tatmini, sosyal gruplar, örgüt kültürü, örgütsel güç, politika ve bağlılık, örgütsel çatışma, stres ve mobbing, örgütsel motivasyon ve liderlik, örgütsel değişme ve örgüt geliştirme.

 

GENEL EKONOMİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Ekonominin Tarihsel Gelişimi, Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar, Fiyat Mekanizması, Arz ve Talep Kanunları, Piyasa Dengesi, Esneklik, Kayıtsızlık Eğrileri, İktisadi Büyüme, Milli Gelir ve İlgili Kavramlar, İstihdam ve İşsizlik, Piyasa Çeşitleri, Bütçe,  Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları.

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI  (2+0) 2 (AKTS:4)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maliyetler

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI (2+0) 2 (AKTS:4)

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standartın üretim ve hizmet sektöründe önemi, toplam kalite yönetimi, ölçme, analiz, iyileştirme, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetimi, kaynak yönetimi, EFQM mükemmellik modeli.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ II (2+2) 3 (AKTS:8)

Bu derste öğrencilerin insan kaynakları alanında yaşanan güncel sorunlar hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Örnek olaylar incelenir.

 

FİNANSAL YÖNETİM (3+0) 3 (AKTS:5)

Nakit Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi , Paranın Zaman Değeri, Duran Varlık Yönetimi: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Ticari Borçların Yönetimi temel konuları detaylı bir şekilde işlenmektedir.

 

 

HİZMET SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) 2 (AKTS:4)

İnsan kaynaklarının tarihsel gelişimi, insan kaynakları yönetiminin faaliyetleri, insan kaynakları yönetiminin amaçları, stratejik insan kaynakları yönetimi, hizmet sektöründe insan kaynakları bölümünün örgüt yapısı, iş analiz kavramı, iş analiz süreci, örgütlerde insan kaynakları planlaması, işe almayı etkileyen faktörler, işe alma aşamaları, işe alıştırma programının uygulanması ve değerlendirilmesi kariyer kavramı ve kariyer yönetimi, disiplin sisteminin uygulanması.

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Günümüzdeki Küresel Islerde Bilisim Sistemleri, Isletmelerde Kullanilan Bilisim Sistemi Türleri, Bilisim Sistemleri, Örgütler ve Strateji, Bilisim Sistemleri Donanimi, Bilisim Sistemleri Yazilimi, Veritabani Yönetimi, Bilgisayar Aglari, Internet ve WWW, Operasyonel Düzeyde Yetkinlik Için Bilisim Sistemleri, Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler, Örgütlerde Karar Verme Sistemleri, Sistemlerin Gelistirilmesi ve Degisimin Yönetilmesi , Proje Yönetimi: Sistemlerin Isletme Degerlerinin Olusturulmasi ve Degisimin Yönetilmesi

 

İNGİLİZCEDE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA (4+0) 4 (AKTS:4)

Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde iş, çalışma, seyahat alanlarında ve uluslararası iletişimde gerekli yabancı dil becerilerini kazandırmak.

 

GENEL İLETİŞİM (2+0) 2 (AKTS:4)

İletişim Kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

STAJ (0+2) 0 (AKTS:15)

Mesleki bilgi ve becerilerin bir işyerinde uygulamalı eğitim ile pekiştirilmesi.

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  (0+2) 4 (AKTS:7)

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

 

TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA  (4+0) 4 (AKTS:4)

Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, dünya dilleri, türk dili ve türk dilinin yayılma alanları, türkçe ses bilgisi, türkçenin şekil bilgisi, türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebi türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler.

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ MODERN TÜRKİYE’NİN OLUŞUMU (4+0) 4 (AKTS:4)

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu, kimlerle ve ne için savaşıldığını, hangi düşünce temeli üstüne oturtulduğunu ve çağdaş bir devlet ve toplum olabilmek için nelerin yapıldığını açıklamaktadır