Yükleniyor..

 

MİMARİ RESTORASYON DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON  (1+0) 0 (AKTS:1)

Dersin amacı üniversiteyi, kampüsü, akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüplerini tanıtmak; Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu, Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgi verme, ğrencileri akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmektir.

 

İŞLETMEYE GİRİŞ (3+0) 3 (AKTS:6)

Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme

 

SAYISAL BECERİLER (4+0) 4 AKTS :4

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak. Sayılar, cebir, denklemler, oran ve orantı, kümeler.

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ (3+0) 3 (AKTS:5)

Görsel sanatları meydana getiren unsurların bilgisi eşliğinde, öğrencinin bireysel dünyasını gözlem-analiz ve sentez sistematiği içinde, nokta-çizgi, ışık-gölge, leke-form ve perspektif gibi temel kavramları çeşitli sanatsal malzemelerle, takip edilecek program çerçevesinde tasarım ilkeleri dahilinde iki ve üç boyutlu çalışmalarda ifadesi sağlanır. Temel Sanat Eğitiminde böylece öğrencinin kendini ve dünyasını akılcı ve bilinçli ifadesi sağlanmaya çalışılırken diğer yandan da sanatsal sezgilerini ve teknik becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+1) 3 (AKTS:5)

Yaygın olarak kullanılan bir CAD programının iki boyutlu çizimler ve modellemeler ile ilgili komutları öğretilir, öğretilen komutlarla çeşitli uygulamalar yapılır. Yapılan çizimler yazıcı ya da çiziciler yardımıyla kâğıda dökülür ya da bir başka programa veri olarak transfer edilir.

 

TEKNİK ÇİZİM (0+3) 3 (AKTS:5)

Teknik resim araçları kullanarak parçanın üretimi ile ilgili gerekli görünüşleri, kesit resimleri, ölçek ve ölçülendirmeyi yapmaktır.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2+1) 3 (AKTS:4)

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, işletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler kısayollar, uygulamalar, işlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

 

 

İKİNCİ YARIYIL

HUKUKUN TEMELLERİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri.

 

BEZEME TEKNİKLERİ (2+1) 3 (AKTS:5)

Doğudan Batıya kuzeyden güneye tüm bezemeler ve Selçuklu Osmanlı bezemelerin çeşitlerinin öğretilmesi.  

 

AHŞAP MALZEME VE YAPIM TEKNİKLERİ (1+2) 2 (AKTS:5)

Tarihi ahşap yapıların yapım tekniklerinin incelenmesi ve onları günümüze yeniden kazandırması için yapım detaylarının öğrenilmesidir. Ahşap yapım elemanlarının incelenmesi ve maket yapımıdır.

 

RÖLÖVE VE DÖKÜMANTASYON (1+2) 2 (AKTS:5)

Bu ders restorasyon yapılacak mimari yapıların uygulama projesi ile ölçüm keşif ve metraj çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Keşif metraj ve ihale dosyasında olması gereken detaylar ve alt yapıyı ve küçük ölçekli bina rölövesi çizimidir.

 

KONSERVASYON (2+2) 3 (AKTS:6)

Tarihi eserlerin Restorasyonunda izlenecek kurallar ve yöntemlerin öğrenilmesidir. Tarihi Mimari ve anıt eserlerin korunması ve onarımının öğrenilmesidir.

 

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI (2+0) 2 (AKTS:4)

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standartın üretim ve hizmet sektöründe önemi, toplam kalite yönetimi, ölçme, analiz, iyileştirme, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetimi, kaynak yönetimi, EFQM mükemmellik modeli.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI VE UYGULAMALARI (0+4) 4 (AKTS:8)

Tarihi Mimari Yapıların dekorasyon unsuru olarak karşımıza çıkan çeşitli dönemlerde farklılık göstermiş tavan ve duvar süslemelerinin yapılmasını öğretmektir. Selçuklu ve Osmanlı tavan duvar süslemeleri ayrıntılı uygulamalı gösterilir.

 

TÜRK HAT SANATI TARİHİ (2+1) 3 (AKTS:5)

Tarihi Mimari Yapılarda Dekorasyon unsuru olarak karşımıza çıkan çeşitli dönemlerde farklılık göstermiş kitabelerinde kullanılan yazı karakterlerini öğrenmek, Osmanlı hat sanatının geçirdiği evreler gösterilir.

 

RESTORASYON PROJESİ (1+2) 3 (AKTS:5)

Yöre ya da yakın çevresindeki bozulmaya uğramış koruması gerekli bir yapı yada yapı gurubunun; rölövesinin çıkarılması, rölöve analizi, rölöve raporu, restitüsyon raporu, restitüsyon analizi, restorasyon projesi ve restorasyon raporunun hazırlanması ile ilgili konuları içerir.

 

İNGİLİZCEDE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA (4+0) 4 (AKTS:4)

Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde iş, çalışma, seyahat alanlarında ve uluslararası iletişimde gerekli yabancı dil becerilerini kazandırmak.

 

GENEL İLETİŞİM (2+0) 2 (AKTS:4)

İletişim Kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI  (2+0) 2 (AKTS:4)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maliyetler

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

STAJ (0+2) 0 (AKTS:15)

Mesleki bilgi ve becerilerin bir işyerinde uygulamalı eğitim ile pekiştirilmesi.

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  (0+2) 4 (AKTS:7)

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

 

TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA  (4+0) 4 (AKTS:4)

Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, dünya dilleri, türk dili ve türk dilinin yayılma alanları, türkçe ses bilgisi, türkçenin şekil bilgisi, türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebi türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler.

 

ATATÜRK İLKELERİ MODERN TÜRKİYE’NİN OLUŞUMU (4+0) 4 (AKTS:4)

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu, kimlerle ve ne için savaşıldığını, hangi düşünce temeli üstüne oturtulduğunu ve çağdaş bir devlet ve toplum olabilmek için nelerin yapıldığını açıklamaktadır.